Disclaimer

Disclaimer van StudioMiddelburg

StudioMiddelburg is niet aansprakelijk voor de inhoud van StudioMiddelburg, noch van websites die op enigerlei wijze met StudioMiddelburg zijn verbonden. StudioMiddelburg is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op StudioMiddelburg beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

StudioMiddelburg is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via StudioMiddelburg worden aangeboden. StudioMiddelburg garandeert niet dat de op StudioMiddelburg aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

StudioMiddelburg garandeert ook niet dat de op StudioMiddelburg aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. StudioMiddelburg garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in StudioMiddelburg hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

StudioMiddelburg is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan StudioMiddelburg. U vrijwaart StudioMiddelburg voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website StudioMiddelburg.